Πρόγραμμα Comenius

Περιγραφή: Το πρόγραμμα επιδιώκει να αναπτύξει τη γνώση αλλά και την κατανόηση μεταξύ νέων ανθρώπων και εκπαιδευτικού προσωπικού λόγω της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, γλωσσών και αξιών υποστηρίζοντας τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των δημόσιων εκπαιδευτικών θεσμών σε όλα τα κράτη μέλη. Επικεντρώνεται στο πρώτο στάδιο της εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο και το δημοτικό μέχρι το γυμνάσιο. Βοηθά τους νέους ανθρώπους να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες και γνώσεις απαραίτητες για την προσωπική τους ανάπτυξη και για την ενεργό συμμετοχή του πολίτη.

Στόχοι

  • Αύξηση της κινητικότητας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού σε διαφορετικά κράτη μέλη
  • Ενίσχυση των συμπράξεων μεταξύ των σχολείων σε διαφορετικά κράτη μέλη
  • Ενθάρρυνση της εκμάθησης ξένων γλωσσών, του καινοτόμου περιεχομένου που βασίζεται στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών
  • Ανάπτυξη της ποιότητας και της ευρωπαϊκής διάστασης της κατάρτισης των εκπαιδευτικών
  • Βελτίωση των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και της διαχείρισης των σχολείων.

Δράσεις που υποστηρίζονται

  • Ατομική και Ομαδική κινητικότητα: τουλάχιστον το 80% του προϋπολογισμού του Προγράμματος Comenius δίνεται στις ανταλλαγές μαθητών και καθηγητών.
  • Διεθνής σχολικές συνεργασίες: προγράμματα κοινής εκμάθησης με άλλα σχολεία και  δράσεις συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων που είναι υπεύθυνες για οποιοδήποτε τομέα της δημόσιας εκπαίδευσης για την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας.
  • Πολυμερή σχέδια για την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων και καλών πρακτικών που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συστημάτων ιδίως σε τομείς κατάρτισης των εκπαιδευτικών.